Algemene voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
Uitgever: Uitgeverij PolderVondsten BV, gevestigd  op Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn.
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Uitgever een overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
Overeenkomst: Het gezamenlijk besluit van Uitgever en Opdrachtgever tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij Uitgever toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen dan wel producten te leveren tegen een door Opdrachtgever te verrichten betaling dan wel prestatie.
Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschappen PolderVondsten BV – nader aan te duiden met ‘uitgever’. Naast deze algemene voorwaarden zijn op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot advertenties van toepassing: De Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland. Onder advertenties wordt niet alleen verstaan bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames (van welke aard dan ook) welke in een informatiedrager worden opgenomen, maar ook die welke in, bij of aan een informatiedrager worden gevoegd en/of gehecht.

2. Ingeval de Regelen voor het Advertentiewezen op enig onderdeel afwijken van of in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, gelden bij uitsluiting deze algemene voorwaarden.

3. Door het mondeling dan wel schriftelijk verstrekken van een advertentieopdracht erkent de
opdrachtgever de Algemene Voorwaarden en technische voorwaarden van de uitgever te
kennen en er genoegen mee te nemen.

4. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht. In geval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, blijven voor al het overige de Algemene Voorwaarden van de uitgever van kracht.

5. Van de door de uitgever gehanteerde voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover zulks door de uitgever schriftelijk is vastgelegd.

6. Door met de uitgever een overeenkomst aan te gaan doet de opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door de uitgever gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.

7. Alle door de uitgever gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

8. Mondelinge of telefonische afspraken terzake van advertentieovereenkomsten binden de uitgever slechts voor zover ze zijnerzijds schriftelijk zijn bevestigd. Een overeenkomst met uitgever komt eerst tot stand wanneer uitgever een aan uitgever gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard of door feitelijke uitvoering door de uitgever. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop uitgever de opdrachtbevestiging verzend.

9. Opdrachtgever is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan uitgever gegeven (mondeling, schriftelijk of digitaal), gebonden gedurende een periode van 5 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de opdrachtgever dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 5 dagen,  kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden / bevestigen binnen deze periode van 5 dagen en zal opdrachtgever onverminderd gehouden zijn aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.

10. De door ons aan de opdrachtgever verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 5 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

11. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

12.  Alle opgaven en/of vermeldingen met betrekking tot onder meer formaat, publicatie frequentie, druk procédé, omvang en aard van het adressenbestand, aantallen abonnementen c.q. oplagen, oplage en oplage-omvang, gewichten, omvang per nummer en dergelijke, geschieden naar beste weten, maar zijn niettemin on verbindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door de uitgever uitdrukkelijk voorbehouden.

13. Opdrachtgever staat er voor in dat het door hem aangeleverde materiaal op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden en dat de advertentie op geen enkele wijze in strijd is met enig geldend wettelijk voorschrift of code alsmede dat de advertentie niet misleidend is. Opdrachtgever vrijwaart uitgever voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit de inhoud en de vorm van de door adverteerder opgegeven advertentie.

14. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 van de Regelen voor het Advertentiewezen, is de uitgever te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertentie-opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van de uitgever kan leiden. Deze bevoegdheid van de uitgever geldt eveneens voor advertentie contracten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

15. De opdrachtgever dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van de uitgever. Indien naar het oordeel van de uitgever het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen, vervalt voor de opdrachtgever het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.

16. Voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties en/of wijzigingen in bestaande advertenties is de uitgever niet aansprakelijk. Verzoeken om reductie of gratis her plaatsing kunnen derhalve niet ingewilligd worden.

17. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van advertenties en voor eventuele schadelijke gevolgen voor de adverteerders van niet, niet tijdig of niet goede plaatsing van advertenties.

18. De opdrachtgever heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel her plaatsing, echter slechts voor zover de advertentie geacht kan worden niet aan haar doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van de uitgever.

19. Iedere opdrachtgever heeft recht op een gratis bewijsnummer. Extra exemplaren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft tot 12 maanden na plaatsing van de opdracht en na voldoening van alle aan uitgever openstaande vorderingen eenmalig recht op een PDF bestand van de geplaatste opdracht (geen open bestand i.v.m. copyright). Deze zal alleen op schriftelijk verzoek aan uitgever aan opdrachtgever worden verstrekt. 

20. De uitgever neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia’s, werktekeningen, lay-outs en ander haar door de adverteerder ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. De uitgever heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de dia’s, werktekeningen, lay-outs en ander door opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen te vernietigen dan wel aan de opdrachtgever voor diens risico en rekening te retourneren.

21. De uitgever is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te verlagen of te verhogen. In geval van prijsverhoging na het tot stand komen van de overeenkomst maar vóór de uitvoering, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkend aangetekend schrijven binnen drie werkdagen na ontvangst van het bericht van de verhoging van het tarief en/of de prijs, waarbij de opdrachtgever op basis van de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven en/of prijzen dient te vergoeden hetgeen de uitgever op basis van de gesloten overeenkomst reeds heeft uitgevoerd.

22. Een advertentie contract duurt maximaal 12 achtereen volgende kalender maanden. Na afloop van de contract termijn vervalt voor opdrachtgever het recht van plaatsing met behoud overigens van de verplichting de eventueel resterende gecontracteerde advertentie ruimte onmiddellijk te betalen.

23. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De uitgever is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de opdrachtgever door te berekenen.

24. Tenzij anders is overeengekomen, dient opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door  uitgever aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen is opdrachtgever van rechtswege jegens uitgevers in gebreke.

25. Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Een schriftelijk of mondeling overeengekomen betaling in termijnen kan uitsluitend door de uitgever te allen tijde worden herroepen.

26. De opdrachtgever is de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen per vooruitbetaling verschuldigd.

27. Indien een factuur van uitgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, wordt  opdrachtgever na verloop van die termijn een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2,5% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.

28. Indien uitgever, na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen, opdrachtgever tot betaling aanmaant en of een betalingsherinnering verstuurt, is opdrachtgever tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.

29. Indien uitgever haar vordering op opdrachtgever aan derden of aan haar zelf ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever zijn. De buitengerechtelijke inningkosten bedragen ten minste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van EUR. 250,–.

30. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.

31. De uitgever heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de uitgever, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door de uitgever is ontvangen. Dit laat onverlet het recht van de uitgever op nakoming, schadevergoeding en/of het door de uitgever zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren van de overeenkomst, zonder dat de uitgever deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

32. Ingeval van niet – of niet tijdige betaling, in het geval de opdrachtgever surseance van betaling respectievelijk faillissement aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd of op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, in het geval de opdrachtgever liquideert, is de uitgever gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten en/of geheel of gedeeltelijk zonder enig rechterlijke tussenkomst te annuleren, onverminderd het recht van de uitgever op nakoming en/of schadevergoeding en zonder dat de uitgever deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

33. Ingeval van overmacht, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, is de uitgever gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of zijn verplichtingen tijdelijk op te schorten, zonder dat de opdrachtgever en/of derden aanspraken op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuken overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst van de uitgever naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

34. De aansprakelijkheid van de uitgever, van personeelsleden van de uitgever en van de personen voor wie de uitgever verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor directe of indirecte schade(mede daaronder begrepen gevolg schade)welke toerekenbaar is aan de uitgever, personeelsleden en/of personen voor wie de uitgever verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuur waarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook zijn uitgesloten.

35.  Alle geschillen met betrekking tot de door de uitgever gesloten overeenkomsten, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Alkmaar.

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's